Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie datuje się na dzień 20 września 1953 roku.

Jednakże początki istnienia biblioteki w Makowie sięgają roku 1943, kiedy to z inicjatywy członków Zarządu Spółdzielni Spożywców powołano konspiracyjną bibliotekę, która posiadała księgozbiór liczący 850 voluminów i zarejestrowanych 150 czytelników.

Bibliotekę społecznie prowadziła Pani Józefa Placek.

Biblioteka przechodziła zmienne koleje losu. W 1945 roku na skutek zmian władz Spółdzielni Spożywców dla biblioteki zabrakło miejsca. Księgozbiór przeniesiono do szkoły, a wypożyczanie odbywało się dwa razy w tygodniu. Stan taki trwał do roku 1948, wtedy to dzięki Dekretowi o bibliotekach z dnia 17 kwietnia 1946 roku, uchwałą Gminnej Rady Narodowej Skierniewka powołano Gminną Bibliotekę Publiczną Skierniewka.W tym czasie zbiory biblioteczne zostały przeniesione do sali parafialnej, później do prywatnych budynków. Na okres 36 lat – od roku 1963 biblioteka znalazła swoją siedzibę również w prywatnym budynku Pana Stanisława Świderka, gdzie warunki były już nieporównywalnie lepsze od dotychczasowych. Były to dwa pomieszczenia o powierzchni 45 m2. W jednym mieścił się księgozbiór liczący 3.241 vol., a w drugim była czytelnia. Można było prowadzić działalność biblioteczną . Odbywały się zajęcia z dziećmi, okolicznościowe akademie

i spotkania autorskie. Następują również zmiany kadrowe. W bibliotece pracują kolejno panie: Jadwiga Górecka, Weronika Wójt, Janina Zatorska. Od 1955 roku kierownikiem biblioteki była pani Zofia Maciejak, a od 1991 roku Marianna Łopatka.
Pani Zofia Maciejak pracy w bibliotece poświęciła całe swoje życie zawodowe.

Zachodzące zmiany administracyjne kraju nie omijały biblioteki, która zmieniała rangę i zasięg działalności odpowiednio do zasięgu terytorialnego gminy.

Biblioteka w Makowie była jedną z pierwszych placówek kulturalnych na terenie gminy Skierniewka, a terenem obsługiwanym przez bibliotekę był teren gminy liczący 20 sołectw. W 1954 roku punkt biblioteczny był w każdym sołectwie. Zwiększała się liczba czytelników, wypożyczeń i książek. Kiedy gminy przekształcono w gromadzkie rady narodowe, biblioteka stała się biblioteką gromadzką. Do roku 1973 biblioteka była pod opieką merytoryczną Biblioteki Powiatowej w Skierniewicach.
1 stycznia 1973 roku nastąpiła reorganizacja gromadzkich rad narodowych. Powstał Urząd Gminy w Makowie. W związku z tym biblioteka otrzymała nazwę: Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie. Biblioteka zakresem działalności objęła teren dawnej Gromadzkiej Rady Narodowej w Pszczonowie i Gromadzkiej Rady Narodowej w Słomkowie. Biblioteki w tych miejscowościach stały się filiami biblioteki gminnej.

W związku z nowym podziałem administracyjnym kraju w 1975 roku Biblioteka została objęta nadzorem merytorycznym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Brzezinach. Stan ten trwał do 1 lutego 1977 roku. Wtedy to z mapy administracyjnej kraju zniknęła Gmina Maków. Sołectwo Pszczonów wraz z biblioteką zostało włączone do Gminy Łyszkowice, a Maków i Słomków do Gminy Skierniewice. Biblioteka w Makowie stała się Gminną Biblioteką Publiczną w Skierniewicach z siedzibą w Makowie. Biblioteka posiadała 6 filii: w Słomkowie, Dębowej Górze, Żelaznej, Miedniewicach, Sierakowicach i Mokrej Prawej oraz 22 punkty biblioteczne.

Z dniem 1 października 1982 roku wraz z reaktywowaniem Gminy Maków biblioteka stała się Gminną Biblioteką Publiczną w Makowie, posiadającą 2 filie: w Pszczonowie i Słomkowie, obejmując swoją działalnością teren Gminy Maków. Merytorycznie podlegała Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Skierniewicach , oczywiście do kolejnych zmian w strukturze organizacyjnej kraju, kiedy to powstają powiaty i opiekę merytoryczną przejmuje Miejska Biblioteka Publiczna w Skierniewicach pełniąca zadania biblioteki powiatowej.W latach 1999 – 2004 biblioteki otrzymały nowe lokale o znacznie wyższym standardzie, częściowo wyposażone w nowe meble. Zainstalowane zostały telefony i zabezpieczenia antywłamaniowe.

Od 1 lipca 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie wraz z filiami w Pszczonowie i Słomkowie jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Makowie. Działa w obrębie ogólnopolskiej sieci bibliotek.

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Maków, a terenem działania jest obszar gminy Maków.

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

1. Gromadzenie,opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz i udzielanie informacji.

3. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki,

czytelnictwa, nauki, sztuki.

4. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteki prowadzą pracę z czytelnikiem – przede wszystkim dziecięcym.

Organizują imprezy kulturalne: konkursy, wystawy, warsztaty, spotkania autorskie. Współpracują głównie ze szkołami działającymi na terenie gminy Maków.

 

Na podstawie posiadanych dokumentów

i przekazów ustnych

opr. Marianna ŁopatkaLicznik odwiedzin: 33994