Regulamin Wypożyczalni Gminnej Biblioteki Publicznej w Makowie

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają wszyscy Obywatele zamieszkali na terenie Polski.

 2. W przypadku osób przebywających czasowo na terenie naszej gminy biblioteka może pobierać kaucję w wysokości wyznaczonej od każdego woluminu.

 3. Przy zapisie zgłaszający się do biblioteki powinien: okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania; wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z prawem rodzice lub opiekunowie.

 5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić bibliotekę o zmianie nazwiska, adresu lub miejsca pracy.

 6. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 133, poz. 883).

§ 2. WYPOŻYCZENIA

 1. Wypożyczyć można jednorazowo pięć książek.

 2. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

 3. Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.

 4. Z księgozbioru encyklopedyczno - słownikowego (podręcznego) można korzystać tylko na miejscu w bibliotece.

§ 3. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin określony w §2 pkt.2 , biblioteka może pobierać opłaty w wysokości 2 zł. od woluminu za każdy miesiąc.

 2. Za pisemne upomnienie biblioteka może pobierać opłatę w wysokości opłaty pocztowej.

§ 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

 2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem, uszkodzenia powinny być odnotowywane na karcie książki.

§ 5. ZAGUBIENIE I ZNISZCZENIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie jest
  niemożliwe, czytelnik musi uiścić opłatę odpowiadającą aktualnej cenie danej pozycji.

§ 6. PORADY I INFORMACJE

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.

 2. Bibliotekarz zobowiązany jest do udzielania informacji o adresach i telefonach innych bibliotek w danym środowisku.

§ 7. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu może być na podstawie decyzji dyrektora czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

 2. Wszelkie życzenia i zażalenia należy zgłaszać do dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Makowie.
  3. Regulamin obowiązuje w Gminnej Bibliotece w Makowie i jej filiach w Pszczonowie i Słomkowie.Licznik odwiedzin: 33992